แนะนำการดูมวย เเละ เดิมพันมวย FIFA55 BNK

แนะนำการดูมวย เเละ เดิมพันมวย FIFA55 BNK

แนะนำการดูมวย เเละ เดิมพันมวย FIFA55 BNK วันนี้อยู่ว่างๆก็เลยนั่งดูมวยแล้วไปได้ข้อคิดดีๆในการ ที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ วันนี้ก็เลย อยากจะมา แนะนำการดูมวย เเละ เดิมพันมวยให้เพื่อนๆที่ชอบ ดูมวย หรือเดิมพัน มวย ของ FIFA55 BNK ได้รู้พอ เป็นพิธี นิดๆหน่อยๆ
วิธีการชนะ

เป้าหมายของการชกมวยคือการชกที่เยี่ยมที่สุดในฝ่ายตรงข้ามและในตอนท้ายกรมการจะลงคะแนนระหว่างพวกเขาจนกว่าจะตัดสินของนักกีฬาที่ทำแต้มได้มากด้วยการเป่ามีวิธีอื่น ๆ ในการชนะ
ให้คู่ต่อสู้ตก 2 เป็น 3 ครั้งบนผ้าใบในรอบเดียวกัน

เคาะออกเมื่อคู่ต่อสู้ลมลงบนพื้นหรืออยู่บนเชือกผู้ตัดสินจะนับได้ถึง 10 และนักกีฬาไม่สามารถลุกขึ้นได้ในเวลานั้นผู้ตัดสินอาจทำคะแนนได้ เหตุการณ์นี้จะเกิดก็ต่อเมื่อนักมวยคนหนึ่งกำลังรับมือหลายครั้งและผู้ตัดสินคิดว่าเขาไม่สามารถสู้ต่อได้

แนะนำการดูมวย เเละ เดิมพันมวย FIFA55 BNK
แนะนำการดูมวย เเละ เดิมพันมวย FIFA55 BNK

สุดท้ายผู้ช่วยคนใดคนหนึ่งสามารถโยนผ้าเช็ดตัวลงบนพื้นได้ซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังช่วยนักมวยของเขา
นักมวยแต่ละมีสิทธิที่จะมีสี่ผู้ช่วยที่ยืนอยู่ข้างหลังเสานักสู้และเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักมวย

ประหยัด
การประหยัดคือชื่อที่มอบให้กับนักสู้ที่มีความรับผิดชอบในการฝึกอบรมกับนักมวยอื่น ๆ พวกเขามักจะเป็นนักสู้มือสมัครเล่นหรือนักสู้ต้นอาชีพและมักจะกลายเป็นนักมวยและนักมวยที่ยิ่งใหญ่รวมถึงลาร์รีโฮล์มส์และประหยัดมูฮัมหมัดอาลี

เ ป็ น ยั ง ไ ง กั น บ้ า ง ค รั บ สำ ห รั บ ข้ อ คิ ด เ ล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ที่ พ ว ก เ ร า  FIFA55 BNK นำ ม า ฝ า ก กั น ใ น วั น นี้ แ ต่ ห า ก เ พื่ อ น ๆ ค น ไ ห น อ ย า ก เ ล่ น แ ท ง บ อ ล   ห ว ย

ม ว ย  ห รื อ แ ม้ แ ต่ กี ฬ า อื่ น ๆ แ ล ะ เ ก ม ค า สิ โ น ต่ า ง ๆ ก็ ข อ แ น ะ นำ เ ว็ บ   ที่ มั่ น ค ง   แ ล ะ อ ยู่ กั บ นั ก พ นั น ม า ย า ว น า น ม า ก ก ว่ า   1 0  ปี   อ ย่ า ง เ ว็ บ FIFA55 BNK

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > >  > >